Onze geschiedenis

De behoefte aan ALTE

In de late jaren 80 ontstond als een natuurlijk gevolgd van het wegvallen van de Europese grenzen een toenemende internationale mobiliteit. Zo ontstond er meer behoefte aan meertaligheid. Deze behoefte leidde tot de nood aan beter taalonderwijs en betere evaluatie van taal, aangepast aan het doel van individuele kandidaten en van andere belanghebbenden zoals werkgevers, onderwijsinstellingen of overheden. Het was vooral belangrijk dat de taaldiploma's een eerlijke en accurate weergave waren van wat een kandidaat met taal kon doen en hoe goed hij dit deed.  Bovendien werd er van individuen alsmaar vaker verwacht dat ze taalvaardig waren in meer dan één taal. Daarom groeide de vraag naar taalniveaus die accuraat vergeleken konden worden met niveaus in andere talen en naar certificaten die wereldwijd werden erkend.

Toen ALTE werd opgericht, bestonden er geen erkende internationale referentiekaders en taalcertificaten verwezen vaak naar heel verschillende niveaus. Toetsontwikkelaars en andere gebruikers begonnen zich te realiseren dat ze een mechanisme nodig hadden om niveaus te begrijpen en wat ze precies inhielden en hoe toetsen in verschillende talen zich tot elkaar verhielden wat betreft hun inhoud en niveau. In deze context ontstond ALTE en werden haar doelen duidelijk.

Het concept van een vereniging van taaltoetsers die heikele punten zou aanpakken, deskundigheid zou delen en ervaringen zou vergelijken, werd voor het eerst vormgegeven door Mike Milanovic, die in die tijd hoofd was van de nieuw opgerichte afdeling Evaluatie van het EFL-department van UCLES (University of Cambridge Local Examinations Syndicate), nu Cambridge Assessment English genoemd. Milanovic stelde vast dat er in Europa, 'kleine groepen van individuen zich met taaltoetsing bezighielden, maar dat die volgens de doelen die door ALTE werden geformuleerd, betrekkelijk weinig met elkaar communiceerden. Het Engels was al de meest onderwezen en geëvalueerde taal in die tijd, maar de behoefte aan evaluatie in andere talen nam snel toe.  Hoe kwaliteit en equivalentie kon worden gegarandeerd, was een echt vraagstuk.'

ALTE groeit in de jaren 90

ALTE groeide snel in de eerste jaren en zette een Europees wettelijk systeem op zodat het een Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) werd. De succesvolle registratie werd afgerond in februari 1992.

In 1993 vormde een uitgebreide set documentatie om ALTE’s doelen na te streven de basis van de toolkit voor de ondersteuning van de ontwikkeling van taaltoetsen. Hiertoe behoorde de ALTE Code of Practice en het uitschrijven van een gemeenschappelijk beschrijvend referentiekader van taalvaardigheidsniveaus om het vergelijken van toetsen mogelijk te maken en te zien hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Het ALTE-referentiekader, samen met het ‘Can-Do’-project dat beschreef wat taalleerders kunnen doen in verschillende categorieën, vormde een basis voor het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen (ERK). In april 1998, tijdens de 16e ALTE-bijeenkomst, toonde de Raad van Europa haar waardering voor ALTE's belangrijke bijdrage aan het uittesten en verder ontwikkelen van het ERK.

Tegen het einde van de jaren 90 telde ALTE 19 volwaardige leden die 16 talen vertegenwoordigden.  ALTE verwelkomde geassocieerde leden van buiten de EU/EER en de eerste overeenkomst werd in 1999 herschreven om dit te ondervangen. Er werden ook werkgroepen (nu Speciale Interesse Groepen of SIG's) opgericht. In mei 2000 werd de allereerste drie dagen durende ALTE-bijeenkomst gehouden en vond de eerste open ALTE-conferentiedag plaats, met meer dan 100 deelnemers.

ALTE in de 21e eeuw

Het jaar 2001 werd uitgeroepen tot het Europese jaar van de talen door de Raad van Europa, de Europese Unie en UNESCO en er werd een eerste internationale conferentie georganiseerd om dit initiatief zichtbaar te maken. De conferentie in Barcelona was de grootste conferentie over taaltoetsing die ooit in Europa werd georganiseerd, met meer dan 350 afgevaardigden uit meer dan 35 landen.ALTE’s tweede internationale conferentie werd in 2005 in Berlijn georganiseerd en daarna volgde elke drie jaar een andere internationale conferentie: 2008 (Cambridge), 2011 (Krakau), 2014 (Parijs) en 2017 (Bologna).

ALTE is in 2005 begonnen met cursussen te geven over de evaluatie van taal. Vanaf 2007 konden zowel instellingen als individuen instellingslid worden. Zo werd het aantal leden uitgebreid en een bestuur werd opgericht als hoogste beslissingsorgaan van ALTE.

De ontwikkeling van de Code of Practice en daarna van het ALTE-kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) vond plaats in de jaren 2000 en wordt door ALTE-leden beschouwd als de belangrijkste stap in de richting van kwaliteitsgarantie in de ontwikkeling van Europese taaltoetsen. Dit alles resulteerde in het uitschrijven van 17 minimumstandaarden, het uitvoeren van audits op toetsen van ledenorganisaties en in 2012 tot de invoering van het ALTE Q-label.

Following a strategic review looking at ways to increase flexibility and participation in the association, ALTE changed its legal status from EEIG (European Economic Interest Grouping) to a CIO (Charitable Incorporated Organisation), based in England, in 2019.

Find a full list of ALTE International Conferences, Meetings and Biannual Conferences here.

Beheerd door Wild Apricot Membership Software