Invloed uitoefenen

We delen ALTE’s visie dat verbindingen maken tussen leren en evalueren en tussen onderzoek, beleid en praktijk nodig is. 

Tibor Navracsics,  Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport (EU)


ALTE promoot en faciliteert platforms waar synergieën kunnen ontstaan die zich op termijn kunnen ontwikkelen tussen taal leren, doceren en evalueren, maar ook tussen onderzoek, beleid en praktijk, over geografische regio's en vakgebieden heen. 

Door verschillende actoren uit het taalonderwijs samen te brengen, stimuleert ALTE om actuele vraagstukken op een holistische manier en door samenwerking aan te pakken. Deze aanpak helpt deskundigen en vakgebieden met elkaar te verbinden die anders geïsoleerd zouden raken en zorgt ervoor dat de invloed van hun werk voelbaar is over de hele wereld. 

Onderzoek, beleid en praktijk verbinden

ALTE bevordert al jarenlang de dialoog tussen beleidsmakers, onderzoekers en deskundigen uit de praktijk. 

ALTE werkt sinds de jaren 90 samen met de Raad van Europa en haar afdeling Taalbeleid en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). In 2003 kreeg ALTE de status van een ondersteunende Internationale Niet-Gouvernementele Organisatie (INGO) in de Raad van Europa en in 2010 trad ze toe tot het nieuw gecreëerde Professional Network Forum on Language Education en ondertekende ze een samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor moderne talen van de Raad van Europa. ALTE heeft verschillende publicaties verzorgd voor de Raad van Europa zoals de Manual for Language Test Development and Examining en de Language tests for access, integration and citizenship. Er wordt nog altijd actief mee samengewerkt, vooral rond thema's die gerelateerd zijn aan het evalueren van de taalvaardigheid van migranten. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de LAMI-SIG voor een bevraging over taalbeleid en taaleisen voor migranten die volgend jaar zal worden uitgevoerd en waarvan de resultaten en het eindrapport tegen het einde van maart 2019 worden verwacht. 

ALTE has also been a key player in the EU's strategy to promote multilingualism. In 2012, a consortium of ALTE members delivered the European Survey on Language Competences for the European Commission, which measured 15-year-olds' competences in foreign languages across Europe. ALTE was also a member of the European Commission's Civil Society Platform for Multilingualism, and regularly participates in meetings and conferences where ALTE experts work with decision-makers from across the EU to help inform further policy developments in language education. ALTE engages with MEPs and other stakeholders at its annual European Day of Languages Event at the European Parliament. The European Commission has also contributed greatly to ALTE events, including the address that Tibor Navracsics, the Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, gave at ALTE's 2016 European Day of Languages event at the European Parliament on the importance of multilingualism and linguistic diversity in Europe.

ALTE heeft ook meegewerkt aan veel andere projecten die verbonden waren met onderzoek, beleid en praktijk. Het Transvalp-project, dat dateert van 2007 en geleid werd door AFPA (Frankrijk), stelde professionele linguïstische competenties voor. Dat zijn 'can do'-descriptoren die werkgerelateerde linguïstische taken aan het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) koppelen. Hieruit ontstonden gedetailleerde descriptoren van specifieke linguïstische taken in een bepaald beroep , afgestemd op een welbepaald ERK-niveau.Deze leidden tot de ontwikkeling van beroepsspecifieke taaltoetsen voor het behalen van professionele certificaten die garanderen dat kandidaten beschikken over de nodige taalvaardigheid om een bepaald beroep te kunnen uitoefenen.


Taal leren, doceren en evalueren met elkaar verbinden

ALTE staat voor een geïntegreerde visie op taal leren waarin doceren en evalueren beslissend zijn voor het succesvol verwerven van taalcompetenties. Als toetsen misbruikt worden, dan kunnen ze het doel worden om een taal te leren of te doceren, of ingezet worden als hindernissen voor academische, persoonlijke en professionele ontwikkeling (bv. wanneer ze gebruikt worden om toegang te verlenen tot een universiteit of om burgerschap te verlenen). ALTE verdedigt daarom een eerlijk gebruik van taaltoetsen en helpt studenten vooruitgang te boeken in hun leerproces, door de positieve impact van evaluatie op leerprocessen. 


Deskundigen uit verschillende technische vakgebieden en geografische regio's met elkaar verbinden

ALTE creëert platforms waar deskundigen uit verschillende vakgebieden en verschillende delen van de wereld gemeenschappelijke uitdagingen kunnen bespreken en goede praktijkvoorbeelden uit het taalonderwijs kunnen uitwisselen. De laatste internationale ALTE-conferentie werd bijgewoond door afgevaardigden uit meer dan 40 landen en er werden presentaties gegeven door deskundigen in sociolinguïstische inclusie, toetsing van gebarentaal en computer leren.  
Powered by Wild Apricot Membership Software