Menu
Inloggen


Invloed uitoefenen

We delen ALTE’s visie dat verbindingen maken tussen leren en evalueren en tussen onderzoek, beleid en praktijk nodig is. 

Tibor Navracsics,  Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport (EU)


ALTE promoot en faciliteert platforms waar synergieën kunnen ontstaan die zich op termijn kunnen ontwikkelen tussen taal leren, doceren en evalueren, maar ook tussen onderzoek, beleid en praktijk, over geografische regio's en vakgebieden heen. 

Door verschillende actoren uit het taalonderwijs samen te brengen, stimuleert ALTE om actuele vraagstukken op een holistische manier en door samenwerking aan te pakken. Deze aanpak helpt deskundigen en vakgebieden met elkaar te verbinden die anders geïsoleerd zouden raken en zorgt ervoor dat de invloed van hun werk voelbaar is over de hele wereld. 

Onderzoek, beleid en praktijk verbinden

ALTE bevordert al jarenlang de dialoog tussen beleidsmakers, onderzoekers en deskundigen uit de praktijk. 

ALTE werkt samen met de Raad van Europa en haar Taalbeleidseenheid sinds 1990, en heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van het Europees Referentiekader (ERK). In 2003 verkreeg ALTE een Participerende Status als een International Non-Governmental Organisation (INGO) met de Raad van Europa, en zij werd in 2010 lid van het nieuw-opgerichte Professional Network Forum on Language Education en ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met EuropeanCentre for Modern Languages (ECML). ALTE heeft meerdere publicaties ontwikkeld namens de Raad van Europa, zoals de Manual for Language Test Development and Examining en de Language tests for access, integration and citizenship. Er is nog steeds een actieve samenwerking, met name rondom zaken die te maken hebben met het examineren van taalcompetenties van migranten, zoals duidelijk wordt uit deLAMI SIG's samenwerking voor een survey over taalbeleid en taaleisen voor migranten die plaatsvond in 2018, en waarvan de resultaten werden gepresenteerd op een conferentie in oktober 2019.

ALTE heeft ook een grote rol gespeeld in de strategie van de EU ter promotie van de meertaligheid. In 2012 leverde een consortium van ALTE-leden de European Survey on Language Competences aan de Europese Commissie, waarbij de taalcompetenties in vreemde talen van 15-jarigen in Europa werden gemeten. ALTE was tevens lid van de Europese Commissie's Civil Society Platform for Multilingualism, en nam regelmatig deel aan vergaderingen en conferentie waar ALTE-experts samenwerken met beleidsmakers van over heel Europa om te helpen bij het informeren over nieuwe beleidsplannen in taaleducatie.ALTE werkt samen met Leden van het Europese Parlement en andere belanghebbenden tijdens haar jaarlijkse European Day of Languages Event op het Europees Parlement.De Europese Commissie heeft ook een grote bijdrage geleverd aan ALTE-evenementen, bijvoorbeeld aan de toespraak die Tibor Navracsics, de Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, gaf tijdens ALTE's 2016 Europese dag van de Talen op het Europees Parlement, over het belang van meertaligheid en linguïstische diversiteit in Europa.

ALTE heeft ook meegewerkt aan veel andere projecten die verbonden waren met onderzoek, beleid en praktijk. Het Transvalp-project, dat dateert van 2007 en geleid werd door AFPA (Frankrijk), stelde professionele linguïstische competenties voor. Dat zijn 'can do'-descriptoren die werkgerelateerde linguïstische taken aan het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) koppelen. Hieruit ontstonden gedetailleerde descriptoren van specifieke linguïstische taken in een bepaald beroep , afgestemd op een welbepaald ERK-niveau.Deze leidden tot de ontwikkeling van beroepsspecifieke taaltoetsen voor het behalen van professionele certificaten die garanderen dat kandidaten beschikken over de nodige taalvaardigheid om een bepaald beroep te kunnen uitoefenen.


Taal leren, doceren en evalueren met elkaar verbinden

ALTE staat voor een geïntegreerde visie op taal leren waarin doceren en evalueren beslissend zijn voor het succesvol verwerven van taalcompetenties. Als toetsen misbruikt worden, dan kunnen ze het doel worden om een taal te leren of te doceren, of ingezet worden als hindernissen voor academische, persoonlijke en professionele ontwikkeling (bv. wanneer ze gebruikt worden om toegang te verlenen tot een universiteit of om burgerschap te verlenen). ALTE verdedigt daarom een eerlijk gebruik van taaltoetsen en helpt studenten vooruitgang te boeken in hun leerproces, door de positieve impact van evaluatie op leerprocessen. 


Deskundigen uit verschillende technische vakgebieden en geografische regio's met elkaar verbinden

ALTE creëert platforms waar deskundigen uit verschillende vakgebieden en verschillende delen van de wereld gemeenschappelijke uitdagingen kunnen bespreken en goede praktijkvoorbeelden uit het taalonderwijs kunnen uitwisselen. De laatste internationale ALTE-conferentie werd bijgewoond door afgevaardigden uit meer dan 40 landen en er werden presentaties gegeven door deskundigen in sociolinguïstische inclusie, toetsing van gebarentaal en computer leren.  
 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Beheerd door Wild Apricot Membership Software