word een volwaardig/geassocieerd lid van ALTE

Als uw organisatie graag volwaardig of geassocieerd lid wil worden van ALTE, dan zal u gevraagd worden om informatie te verstrekken over de aspecten van de toetsen die uw organisatie ontwikkelt, zoals de niveaus die u aanbiedt, het aantal kandidaten, hoe de toetsen samengesteld zijn en aangeboden worden, statistisch geanalyseerd worden en of er nieuwe toetsen gepland staan. Een cruciaal onderdeel van het aanmeldingsproces is dat ten minste een van de toetsen van de organisatie een ALTE-audit ondergaat en dat ALTE-evenementen regelmatig worden bijgewoond en ondersteund. Van organisaties die lid willen worden van ALTE wordt ook verwacht dat ze eerst instellingslid worden zodat ze aan een paar ALTE-evenementen kunnen deelnemen, andere leden kunnen ontmoeten en de vereniging beter kunnen leren kennen.

Volwaardig/geassocieerd lid wordt u in 5 stappen. Hieronder worden deze toegelicht:

1) word een instellingslid van ALTE (hiervoor is goedkeuring nodig van het bestuur);

2) regelmatig ALTE-evenementen bijwonen;

3) aanmelden voor een volwaardig/geassocieerd ALTE-lidmaatschap (hiervoor is goedkeuring nodig van het bestuur);

4) aanmelden voor en ondergaan van een ALTE-audit (voor ten minste een van de toetsen van de organisatie);

5) word een volwaardig/geassocieerd ALTE-lid (bij een succesvolle audit en regelmatige aanwezigheid op ALTE-evenementen).

Procedure om een volwaardig/geassocieerd ALTE-lid te worden

1)    Word een instellingslid van ALTE

De standaardprocedure die een organisatie moet volgen om lid te kunnen worden van ALTE schrijft voor dat men eerst instellingslid moet worden. Hieronder staan de stappen die u moet zetten:

1. Vul het formulier in om een instellingslid van ALTE te worden en voeg een document toe waarin u achtergrondinformatie verschaft over uw organisatie, uitlegt welk werk u verricht op het vlak van taaltoetsing en in welke vakgebieden u in de toekomst een bijdrage wilt leveren door lid te worden van ALTE.

2. Deze documenten zullen door het bestuur van ALTE worden behandeld tijdens de halfjaarlijkse bestuursvergadering of via e-mail. Het bestuur zal beslissen of de organisatie mag toetreden tot ALTE als een instellingslid. De beslissing van het bestuur is bindend. 

3. Wanneer het bestuur uw organisatie aanvaardt, zal u gevraagd worden om ALTE's overeenkomst voor instellingsleden in te vullen en te ondertekenen.

4. Zodra ALTE dit document (volledig ingevuld en getekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie) heeft ontvangen, zal het secretariaat een factuur bezorgen waarmee u de jaarlijkse bijdrage voor instellingsleden kunt betalen ( 500). De jaarlijkse bijdrage wordt aan het begin van elk nieuw kalenderjaar betaald. Wanneer de organisatie een overeenkomst voor een instellingslidmaatschap van ALTE ondertekent op of na 30 juni dan zal slechts de helft van de jaarlijkse bijdrage gefactureerd worden ( 250) voor dat kalenderjaar en vanaf het jaar dat daarop volgt, wordt dan het volledig bedrag gefactureerd. 

5. De jaarlijkse bijdrage moet op tijd betaald worden, volgens de voorwaarden op de factuur. Het laattijdig betalen van de bijdrage kan nadelig zijn voor uw lidmaatschap van ALTE en/of voor uw kansen om in de toekomst te worden aanvaard. 

 2)    Deelnemen aan ALTE-evenementen (ook aan de sessie Orientation to ALTE Audit System session)

Vooraleer een instellingslid van ALTE een aanvraag kan indienen om een ALTE-audit te ondergaan en een volwaardig/geassocieerd lid kan worden, moet hij ten minste twee ALTE-evenementen bijwonen (conferenties, SIG-bijeenkomsten, cursussen) en ten minste een van deze evenementen moet een halfjaarlijkse ALTE-bijeenkomst en –conferentie zijn.

Attending ALTE events and actively participating in the life of the Association is an important part of being an ALTE Institutional affiliate and this will be taken into account by the Executive Committee when reviewing the applications to become ALTE Full/Associate Member. Furthermore, it is not possible to start the procedure to apply for ALTE full/associate membership, as per point 3 below, until at least one of the representatives of the organisation has attended the Orientation to ALTE Audit System session – failure to attend the ‘Orientation to the ALTE Audit System’ session will delay the process of applying for the ALTE audit, which is a pre-requisite to become an ALTE Full/Associate Member.

3)    Aanmelden voor een volwaardig/geassocieerd lidmaatschap (hiervoor is goedkeuring nodig van het bestuur)

Vooraleer een organisatie zich kan aanmelden voor een volwaardig/geassocieerd lidmaatschap, zal het bestuur nagaan of deze organisatie:

  • ten minste een jaar instellingslid is;
  • alle bijdrages voor een instellingslidmaatschap heeft betaald;
  • ten minste 2 ALTE-evenementen heeft bijgewoond in het jaar voor men zich kandidaat heeft gesteld (een van de twee moet een ALTE-bijeenkomst en -conferentie zijn);
  • ten minste één vertegenwoordiger de cursus Orientation to the ALTE Audit System heeft gevolgd.

Het aanmeldingsformulier voor een ALTE-lidmaatschap (op vraag voorzien door het ALTE-secretariaat) moet gepaard gaan met een intentieverklaring in de vorm van een formele brief gericht aan de secretaris-generaal van ALTE. De brief moet ondertekend zijn door de wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie. In de brief wordt toegelicht wat de intentie is om volwaardig/geassocieerd lid te worden van ALTE en wordt de volgende informatie verstrekt over de toets(en) die een audit moet(en) ondergaan:

  • niveaus (vb. A1/B2, etc.);
  • aantal kandidaten die het afleggen;
  • wie ze samenstelt en afneemt;
  • welke statistische analyses op de resultaten wordt uitgevoerd;
  • welke nieuwe toets gepland staat voor de toekomst.

Om volwaardig/geassocieerd lid te kunnen worden van ALTE is het nodig om het document te bezorgen waarin wordt bevestigd dat de organisatie gemachtigd is om contracten te ondertekenen met andere organisatie in andere landen. Dit is nodig omdat van de organisatie, als ALTE-lid, wordt verwacht dat zij de jaarlijkse bijdrage betaalt en wettelijke verplichtingen naleeft.

De bovenvermelde documenten zullen door het bestuur van ALTE worden bestudeerd tijdens een van de halfjaarlijkse bestuursvergaderingen of via e-mail. Het bestuur zal beslissen of de organisatie geschikt is om volwaardig/geassocieerd lid te worden van ALTE en om een ALTE-audit te ondergaan.

Als de kandidaatstelling wordt aanvaard door het bestuur, kan de organisatie beginnen met de documentatie voor te bereiden om een audit te ondergaan. Het ALTE-secretariaat helpt hierbij. In het volgende deel vindt u meer algemene informatie over het ALTE-auditsysteem en een paar links naar gerelateerde documenten als hulp bij de organisatie en familiarisatie met het ALTE-auditsysteem.

4)    Aanmelden voor en deelnemen aan een ALTE-audit

Om volwaardig/geassocieerd lid te kunnen worden, is het cruciaal dat men een ALTE-audit ondergaat. Gedetailleerde informatie over het ALTE-auditproces en de verschillende fases waaruit het bestaat, is beschikbaar in de ALTE Procedures for Auditing. 

De ALTE Quality Assurance Checklists (beschikbaar in het Engels in bronnen) kunnen ook ondersteuning bieden omdat zij volgende aspecten van toetsen omvatten:

samenstellen van een toets

afname van een toets

score toekennen, waardering en resultaten

analyse van de toets en revisie na de toets

De bovengenoemde checklists kunnen gebruikt worden als een instrument voor zelfevaluatie en organisaties die een audit willen ondergaan, wordt aangeraden om ze in te vullen (de informatie over dit deel van het proces kan ook nagelezen worden in Hoofdstuk 5 van de ALTE Procedures for Auditing, het document dat hierboven werd genoemd).

5)    Word een volwaardig/geassocieerd lid van ALTE

Wanneer een ALTE-audit ‘beslissend’ wordt afgerond, moet de organisatie alle wettelijke procedures doorlopen en het document Deed of Adherence ondertekenen om officieel volwaardig/geassocieerd lid te worden van ALTE. Het ALTE-secretariaat zal op voorhand gedetailleerde informatie verschaffen over alle wettelijke vereisten en de documenten die nodig zijn. 

Nadat het nieuwe volwaardige ALTE-lid het aanmeldingsformulier heeft ondertekend, wordt er een unieke referentie naar het Q–label en het logo toegekend. Dit is een kwaliteitslabel dat leden kunnen gebruiken om aan te tonen dat hun examens een ALTE-audit hebben ondergaan. Alle details over hoe het Q–label gebruikt kan worden, vindt u in de Q-Mark Guide.

De organisatie zal dan uitgenodigd worden om een korte presentatie voor te bereiden waarmee zij zichzelf kan voorstellen tijdens de volgende ALTE-bijeenkomst en -conferentie. Dit helpt andere ALTE-leden om beter te begrijpen hoe een nieuwe organisatie werkt en met welke taaltoetsen die werkt. De organisatie zal ook een korte beschrijving van de instelling moeten voorzien voor de ALTE-website.

De jaarlijkse bijdrage voor een volwaardig ALTE-lidmaatschap is € 2 250 en voor geassocieerde ALTE-leden bedraagt het lidmaatschap € 1 125. De jaarlijkse bijdrages moeten in de maand januari van elk kalenderjaar betaald worden, nadat de factuur van het ALTE-secretariaat werd ontvangen.

Als u vragen heeft bij deze procedure of bij een van de bovenvermelde stappen, aarzel dan niet om het ALTE-secretariaat te contacteren via (secretariat@alte.org).

Powered by Wild Apricot Membership Software